Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

9. klasse Døden og håbet i kristendommen

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Døden og håbet i kristendommen

Kristendom

Forfatter: Anita Kofoed, 2019

 

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Undervisningsforløbet vurderes til en varighed på 6 lektioner til 9. klasse.

Hensigten med undervisningsmaterialet er, at eleverne gennem 3 faser ”Viden om”, ”Genkendelse af forskellige anskuelser” samt ”Egen stillingtagen og perspektivering” bliver bekendt med kristendommens syn på døden og håbet.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i en refleksion over begrebet linedanser, fordi denne balancegang kendetegner menneskelivet, uanset hvilket afsæt man har for tilværelsestydning. Efterfølgende fokuseres der på forskellige religioners opfattelse af døden. Eleverne skal selv være undersøgende i processen gennem bearbejdning af kilder som kristendom.dk, religion.dk eller kendte undervisningsportaler. Kortfilmen ”Sommersøndag” giver tolkningsmuligheder rettet mod kristendommens budskab om Jesu død for mennesker. Håbet om et efterliv suppleres gennem sangen: ”Ja, engang mine øjne skal” af Karl Mathinussen. Som afslutning på forløbet fokuseres der på muligheden for at møde nærområdet, således kan man få besøg af eller besøge præsten og stille spørgsmål til ”håb og død”, desuden anbefales det at besøge kirkegården med henblik på at se gravstene og samtale om, hvordan et gravsted ser ud.

 

Formålet med forløbet

FKF’s læreplan og læseplan: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at redegøre for det centrale indhold i den kristne tro
 • at beskrive centrale elementer i en kristen trospraksis og betydningen af dem
 • at drøfte centrale brudflader i forståelsen af og udøvelsen af kristendommen og forholde sig til dem
 • at anvende og tolke salmer og kristne sange[1]

 

Fælles Mål: Disse mål sammenholdes med Fælles Mål. Heri udtrykker Undervisningsministeriet for faget kristendomskundskab fire hovedområder, som undervisningen skal inkludere: Livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser[2]. Skal man føre eleverne til prøve efter 9.klasse, skal disse hovedområder opfyldes.

 

Fælles måls færdigheds- og vidensmål efter 9. klasse:

 • Eleven kan reflektere over kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen.
 • Eleven kan reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer.
 • Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer.[3]

 

Lektionsplan i oversigtsform

1: Introduktion: Se filmen ”Hvem er ham Jesus”.

Gennem Storm P’s billedlige fremstilling reflekteres over begrebet: Linedanser

3: Opsamling af kristendommens og religionernes forhold til håbet og døden.5: Bearbejdning af sangen: ”Ja, engang mine øjne skal” af Karl Mathinussen.

Italesættelse af egne perspektiver på håbet og døden.

2: Viden om kristendommens forhold til håbet og døden samt genkende forskellige religionernes forståelser og tydninger.4: Se kortfilmen ”En sommersøndag”. Samtale om tolkningsmuligheder.6: Besøge den lokale præst og/eller besøge kirkegården.  Relatere begreberne til eget liv og perspektivere ind i andres tilværelsesforståelse.

 

Undervisningsmaterialet ”Kristendom: Håbet og døden” er inddelt i 3 faser:

Fase 1: Viden om… Eleven får viden om kristendommens syn på håbet og døden, samt de reflekterer over begrebet linedanser.

Fase 2: Genkende forskellige anskuelser… Gennem refleksion over begrebet linedanser kan eleven diskutere og se sammenhænge mellem forskellige forståelser og tydninger af tilværelsen.

Fase 3: Egen stillingtagen og perspektivering… Eleven kan italesætte egne perspektiver på håbet og døden. Eleven kan relatere håbet og døden til eget trosvalg og tilværelsestydning.


Lektion 1

Fase 1: Viden om…

 

Introduktion til: Kristendom: Håbet og døden. Som optakt til forløbet ses youtube-filmen:

”Hvem var ham Jesus? https://www.youtube.com/watch?v=1TVvtU30mEE&t=34s

Efterfølgende kan eleverne lave 2-5 minutters selvstændig skrivning omkring, hvad dette budskab betyder for mig selv, min familie, Danmark. Man kan lave en opsamling, eller man kan lade refleksionsteksterne være elevernes personlige.

Begrebet linedanser er brugt i mange sammenhænge, når man beskriver et menneskes liv. Storm P. har lavet sit velkendte maleri ”Fra vugge til grav” og Per Krøis Kjærsgaard har skrevet sangen ”Linedanser”. Laver man en googlesøgning på Storm P., kan man sammen med eleverne reflektere over:

 • Hvorfor oplever mennesker, at livet er en balancegang?
 • Hvad påvirker vores livssituation positivt og negativt?
 • Er vi herre over vores eget livs succes eller fiaskoer?
 • Hvordan kan vi tolke Storm P.’s udlægninger?

 

Syng sangen ”Linedanser” af Per Krøis Kjærsgaard. Gennemgå de forskellige strofer ud fra spørgsmål som:

 1. Hvem er henholdsvis afsender og modtager?
 2. Hvad er tekstens budskab – henvis til konkrete formuleringer i teksten.
 3. Hvordan kan de sproglige billeder fortolkes?
 4. Giv eksempler på, hvordan livet i almindelighed kan være en balancekunst.

 

1. Kære linedanser, udspændt

ligger foran dig

selve livet

du fik givet

gå nu kun din vej.

 

Du må turde træde ud

hvor dit liv kun er dit.

Det briste eller bære må

dette ene skridt.

 

Give fra dig hvad du magter

da ser du

en dag du nåede ud

og danser til himmelens stjerneskud.

4. Line danser – vælge livet

hvilken er din vej?

Følge hjertet

uforfærdet

Sige ja og nej.

 

Verden spørger tit hvordan

og alt for lidt hvorfor.

Der er så mange ting man kan

– stå for det du tror!

 

Gid du aldrig mister modet,

og lader

det onde uimodsagt.

Når viljen befries, – da falder magt.

2. Kære linedanser, hop nu

ud ved siden af.

Se dig danse

bare sanse

gøre hvad du ka’.

 

Være én, med én iblandt.

Og mødes så du gror.

Ja vent dig meget fra den kant:

Denne er din jord!

 

Tro mig når jeg siger til dig

det største

det ser man kun i det små.

Og kigger du opad er himlen blå.

5. Linedanser i det høje

dans vidunderligt!

For det næste

er det bedste:

glæden ubestridt!

 

Tænk at få balancekunst

Så helt ufatteligt!

At modtage sin stang og snor

ganske kvit og frit.

 

Uanset om du nu tror det,

så ved jeg

at lyset brænder for dig!

Og kigger du op, er der nok en vej

3. Kære linedanser, ser du

livet er et net,

øjeblikke

tro blot ikke

dansen kun er let.

 

Og en dag gør livet ondt

det ved jeg at det vil.

For livet er et liv på trods

smerten hører til.

 

Ud af sorgen vokser lykken,

og livet

i påskens evige fest.

De stærkeste rødder har træ’r i blæst.

 

Lad eleverne lave en billedgooglesøgning på begrebet linedanser:

Vælg et billede og skriv 100 ord om, hvorfor det billede passer godt på dig. Inddrag gerne ord, vendinger eller sproglige billeder fra sangen Linedanser af Per Krøis Kjærsgaard.


Lektion 2

Fase 2: Genkende forskellige anskuelser…

Opsamling på elevernes refleksionstekster omhandlende begrebet ”linedanser”. Man kan lade eleverne læse teksterne højt i små grupper, for en sidemakker eller muligvis i klassen – alternativt kan teksten være en skriftlig aflevering.

Gennem en komparativ tilgang arbejdes der med synet på døden i religionerne: Kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Eleverne skal finde væsentlige udsagn om døden og vurdere kilderne, som er brugt. Den komparative tilgang er ikke udtryk for, at alle anskuelser er lige gyldige, men den er med til at skabe forståelse for, hvorfor livet og døden kan opfattes så forskelligt.

 

Opgaven lyder:

Søg på nettet: Religion.dk, kristendom.dk eller religionsfaget.dk – find 3 væsentlige udsagn om døden inden for hver religion.

Lav kolonnenotat omhandlende de forskellige religioners syn på døden.

 

Undersøg derefter:

 • Hvilke ligheder og forskelle ser I i synet på håbet og døden?
 • Hvilke kilder har I brugt – er de pålidelige?
 • Hvordan er kilder med til at påvirke vores holdninger?

 

KristendomJødedomIslamHinduismeBuddhisme

 

I skemaet er angivet mulige besvarelser:

KristendomJødedomIslamHinduismeBuddhisme
Vi ikke er alene, når vi møder dødenMennesket var skabt til at leve evigt i paradiset.Alt, også døden, kommer fra Allah. En muslim må derfor være rede til at møde døden, når det skal være.Mennesket er bundet til et genfødselskredsløb, samsara.Nirvana betyder udslukkelse, det vil sige, sjælen slukkes, og døden derfor er et intet.
Selv efter døden er vi i Guds gode hænderTroen på Gud som herre over liv og dødDet vigtigste er, at man har levet sit liv på en god og ansvarsfuld måde, at man har været en god og lydig muslim over for Allah.Karma bruges til at udtrykke menneskets skæbne, det vil sige dets kredsløb af genfødsler.Afgørende i Buddhas lære: man er ikke evig
Vi skal ikke frygte døden, fordi døden er forbundet med Jesus´ død og opstandelse.Gud vil engang standse historiens gang og holde dom. Alle døde ved tidernes ende, skal genopstå for at stå til regnskab over for Gud.Når en muslim dør, forlader livsånden (sjælen) kroppen. Herefter følger et ophold i graven, hvor den afdøde forhøres af to engle og får en forsmag på den endelige dom.Mennesket få god eller dårlig karma, som så er bestemmende for den næste genfødsel.Livet betragtes i buddhismen som lidelse. Døden er derfor en udfrielse fra lidelsen.

 

https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/doeden-og-det-evige-liv

 

https://www.religion.dk/tv%C3%A6rreligi%C3%B8st/oversigt-forholdet-til-d%C3%B8den-i-fem-religioner

 

https://www.religion.dk/tv%C3%A6rreligi%C3%B8st/oversigt-forholdet-til-d%C3%B8den-i-fem-religioner

 

https://www.religion.dk/viden/det-siger-verdens-religioner-om-livet-efter-d%C3%B8den

 

https://www.religion.dk/tv%C3%A6rreligi%C3%B8st/oversigt-forholdet-til-d%C3%B8den-i-fem-religioner

 


Lektion 3

Opsamling på religionernes forskelle og ligheder. Besvarelse af spørgsmålene:

 • Hvilke ligheder og forskelle ser I i synet på håbet og døden?
 • Hvilke kilder har I brugt – er de pålidelige?
 • Hvordan er kilder med til at påvirke vores holdninger?

Lektion 4

Fase 3: Egen stillingtagen og perspektivering…

Se filmen ”En sommersøndag” af Fred Breinersdorfer og Sigi Kamml.

Hansen har en døvstum søn, som han har været nødt til tage med på arbejde. Han er brovagt på en havnebro, som skal være på plads, når toget skal passere. Drengen låner sin fars kasket og går ud på broen. Så går strømmen og faderen bliver stillet overfor et umuligt dilemma. Skal han ofre sin søn eller lade toget styrte i floden med samtlige passagerer?

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/sommersoendag

Skriv et kort referat af filmen.

Hvordan kan man tolke kristendommen i filmen?

Forhold begrebet håb til filmen.

Find et bibelvers, som kan passe til filmens tema.


Lektion 5

Opsamling på filmen ”Sommersøndag” af Fred Breinersdorfer og Sigi Kamml.

Efterfølgende læses Åbenbaringen 21,2, som sangen ”Ja, engang mine øjne skal” af Karl Marthinussen 1954 (Dansk 1989) er skrevet på baggrund af.

Efter sangen er sunget, kan man lade eleverne lave illustrationer til de forskellige vers. Dette kan gøres på analogt eller virtuelt.

 

1

Ja, engang mine øjne skal

se Kongen i hans pragt,

tilbede i hans tempelhal

hans nåde og hans magt.

I et krystalklart hav af lys

forsvinder tidens nat og gys,

forvandlet blir hver gåde her

til lovsangsjubel der.

3

Men skønnest er det dog at se

Guds underfulde Lam

med mærkerne fra korsets træ

og sejrens glans om ham.

Og denne glans er mer end sol,

den er Guds gyldne nådestol,

og støvets dragt, som her mig bandt,

blir klar som diamant.

2

Og salighedens tonevæld

skal bruse som et hav,

som sus af skov en sommerkvæld,

når himlen er som rav,

og al naturen genfødt er,

og ingen skygger falder mer.

Og alt, hvad skønt mit øje så,

ny glans og glød vil få.

4

Så er jeg frelst, så er jeg fri,

så har jeg vundet frem.

Så er min strid med ét forbi,

så er jeg i mit hjem.

Det hjem min frelser lovet har

hver den, som korset med ham bar,

Guds Paradis, vort rette hjem,

det ny Jerusalem.

 

I slutningen af timen, er det vigtigt at forberede nogle spørgsmål til præsten og/eller samtale om, hvordan forholdene er på en kirkegård.


Lektion 6

Hvis man skal besøge præsten, eller hvis man får besøg af præsten, er det vigtigt for at få en optimal situation, at eleverne har forberedt nogle spørgsmål.

 

Skal man på kirkegården, er det oplagt at tale om elevernes erfaring med døden, begravelser, håbet, døden. Man kan endvidere lade dem løse følgende opgave:

 

 • Tag billeder af forskellige typer gravsten.
 • Find 5 gravsten med bibelcitater – hvad står der? Hvad betyder citaterne?
 • Find 3 gravsten med andre citater – hvad står der? Hvad betyder citaterne?
 • Er der gravsten med særlige billeder, tegn, symboler – giv 5 eksempler herpå.
 • Reflekter over, hvilke elementer du tænker er centrale på en gravsten, undersøg endvidere hvordan en dødsannonce bygges op.

[1] http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/pdf/fkflaereplan-1.pdf

[2] https://www.emu.dk/modul/kristendomskundskab-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning#

[3] https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK.%20Fagh%C3%A6fte.%20Kristendomskundskab.pdf

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage