Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

2. klasse Kristi himmelfart, missionsbefalingen og pinse

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Jesus siger farvel – om Kristi himmelfart, missionsbefalingen og pinse

Bibelen

Forfatter: Kirsten Westh Lund

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb forholder sig til kundskabsområdet Bibelen i 2. kl., med særligt fokus på begivenhederne omkring Jesu himmelfart og Pinse og med det afslutningen på Jesu jordiske virke.

 

Mål

FKF´s læseplan

Målet for undervisningen er, at eleverne opnår:

 • indsigt i Bibelen og i den kristne tros indhold og praksis
 • viden om kristendommens historie og nutid
 • færdigheder i at arbejde med emner inden for Bibelen og kristendommen
 • mulighed for at opleve de bibelske beretninger og at udtrykke deres oplevelse af dem

 

Mål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne:

 • skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • skal kunne tale med om indholdet af de bibelske fortællinger
 • skal kunne gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

 

Arbejdsmetoder

Lektionsplan

Forløbet indeholder 3 lektioner

 

Lektionsopbygning

Lektionerne er bygget op omkring en bibelfortælling. Den kan fortælles eller læses op. (Jeg vil foreslå Anne De Vries ”Børnenes Bibelbog”. Sideantal henviser til 3. udgave, 1996).

 

Opgaver og aktiviteter

Efter bibelfortællingen er der til hver lektion forslag til en opgave og/eller aktiviteter/leg. Jeg har givet mulighed for flere forskellige aktiviteter, så man kan vælge, dels ud fra hvor meget tid, der er til rådighed og dels ud fra, hvordan det fungerer bedst i klassen. Nogle dage bruger man måske kun opgaven, andre dage kun aktiviteten, eller måske når man begge dele. Det er ikke vigtigt, at man når det hele.

 

Overordnet skabelon for den enkelte lektion

 • Gennemgang af dagens program på PP (eller på tavlen)
 • Repetition af sidste times emne
 • Dagens fortælling
 • En opgave med relation til dagens fortælling
 • Sang og/eller andre aktiviteter

Alle billeder/illustrationer anvendt i materialets Power Points er hentet på Pixabay.com eller w


Lektionsoversigt

Lektion 1:

Jesus mødes med sine disciple i Galilæa – Jesu himmelfart

Kopiark 1-3

 

Lektion 2:

Missionsbefalingen

Kopiark 1-6

 

Lektion 3:

Pinse – Gud sender Helligånden

Kopiark 1-2


Lektion 1

Jesus mødes med sine disciple i Galilæa – Jesu himmelfart

MÅL

 • At eleverne hører historien om Jesu afsked med sine disciple, afslutningen på hans jordiske liv og virke og om Kristi himmelfart
 • At eleverne får kendskab til vigtige begivenheder og ser sammenhænge i Jesu jordiske liv

 

BAGGRUNDSVIDEN

Jesus møder sine disciple ude på Oliebjerget (jf Apg 1,12). Dette skete 40 dage efter påske (jf. Apg

1,3). I disse 40 dage havde Jesus på forskellige måder vist sig for disciplene og andre vidner (jf. 1 Kor 15,4-8). Kristi himmelfart betyder, at Jesus definitivt forlader begrænsningens vilkår og vender tilbage til Faderens højre hånd. Jesus får igen del i den guddommelige almagt, som Guds højre hånd. Derfor betegner hans himmelfart også, at han herefter vil være nær hos sine disciple på en anderledes måde.

At velsigne kommer af det gammeltestamentelige ord beraka, som betyder ”at vise godhed”. Det nytestamentlige ord eulogia betegner også ”de åndelige goder, evangeliet bringer med sig og materielle goder i al almindelighed”.

 

GENNEMGANG AF DAGENS PROGRAM PÅ PP (POWERPOINT) ELLER TAVLE

 • Billede af disciplene, der ser Jesus forsvinde i skyen
 • At sige farvel
 • Illustration med farveblyanter

 

INTRODUKTION TIL BERETNINGEN OM JESU HIMMELFART

Det er muligvis ikke alle elever, der er lige godt inde i Jesu livshistorie. Lad dem derfor to og to arbejde med billederne af begivenheder fra Jesu liv. Lad dem klippe billederne ud og forsøge at lægge dem i ”rækkefølge”. De kan evt. bagefter klistre dem på arket med en tekst, der passer til billederne (kopiark 2). Tal derefter om, hvad billederne forestiller og snak om, hvad det var, disciplene havde oplevet sammen med Jesus (kopiark 1).

 

INDGANGSVINKLER TIL TEKSTEN

 • Tal med eleverne om, at vi alle kender til, at det kan være svært at skulle sige farvel til nogen, som vi holder rigtig meget af! Det var det også for disciplene på denne dag. Der var sket så meget, og nu havde Jesus sagt, at han skulle sige farvel til dem – derfor skulle de mødes på Oliebjerget uden for Jerusalem…

 

 • Tal med eleverne om, at vi alle kender til at glæde os til noget – juleaften, vores fødselsdag eller at der kommer nogen på besøg, som vi ikke har set i lang tid. Vi glæder os og er spændte. Disciplene havde det lige præcis sådan, da de havde sagt farvel til Jesus, for han havde lovet dem noget, som de glædede sig meget til og var meget spændte på…

 

 

DAGENS FORTÆLLING

Læs eller fortæl beretningen om Jesu himmelfart (evt. fra Anne de Vries: ”Børnenes Bibelbog” – Jesu himmelfart s. 232 – 233). I noterne til PP findes en genfortælling af historien, som passer til hvert billede.

Lad eleverne farvelægge tegningen efter historien er fortalt (kopiark 3).

 

AFSLUTNING PÅ TIMEN

Slut timen af med at snakke om, at det sidste disciplene så – det sidste Jesus gjorde – var at velsigne dem (jf. Luk 24, 51: Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.)

Tal om, at man møder Guds velsignelse til gudstjeneste i kirken, hvor præsten velsigner på samme måde, som Jesus velsignede disciplene.

Tal evt. om hvad det vil sige at velsigne. Vis dem evt. et billede af Thorvaldsens Kristusfigur.


Lektion 2

Missionsbefalingen

MÅL

 • At eleverne får kendskab til missionsbefalingen og den opgave, Jesus gav sine disciple
 • At eleverne ser sammenhængen i brugen af missionsbefalingen ifm. dåb i den kristne kirke i dag
 • At eleverne får indblik i kirkens syn på vigtigheden af mission i hele verden

 

GENNEMGANG AF DAGENS PROGRAM PÅ PP ELLER TAVLE

 • Jordklode og hænder
 • Jordklode og børn fra hele verden
 • Illustration med farveblyanter

 

INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED MISSIONSBEFALINGEN (OG REPETITION FRA SIDSTE GANG)

Se evt. som indledning den lille film om Jesu himmelfart (Jesus flyver mod himlen)https://www.youtube.com/watch?v=J3g9e7_7V2Q

(Linket er lagt ind på PP)

 

DAGENS FORTÆLLING

Inden Jesus skulle sige farvel til disciplene og vende hjem til Gud i Himlen, havde han noget vigtigt, som disciplene skulle vide. Det, de havde set, hørt og oplevet, skulle de nu fortælle videre til mennesker. De skulle vidne om Jesus alle steder. Det var deres opgave. Hele verden skulle høre budskabet om Guds kærlighed, der sendte Jesus til jorden. At han, som vi talte om i sidste time, døde på korset og opstod fra graven for at alle mennesker kan få tilgivelse og fri adgang til Gud i al evighed.

Opgaven disciplene fik, kalder vi for Missionsbefalingen, og den lyder sådan her:

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt 28,16-20)

 

OPSAMLING

Tal med børnene om, hvad opgaven gik ud på. Hvad var det for et løfte Jesus gav sine disciple?

Snak med børnene om de kender nogen, der fortæller om Jesus i Danmark – eller nogen, som måske er rejst til andre lande, for at give det kristne budskab videre. Mon løftet også gælder dem?

Måske er der nogle af eleverne, der godt kan huske, at de har hørt missionsbefalingen ifm. dåb i kirken. Tal om at missionsbefalingen også bliver kaldt dåbsbefalingen, og at den bliver nævnt, hver gang et lille barn bliver døbt i kirken.

 

AFSLUTNING PÅ TIMEN

Syng gerne slutningen af missionsbefalingen sammen med børnene: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende – måske endda som kanon?

Link til Youtube: Jeg er med jer alle dage: https://www.youtube.com/watch?v=tq9FX0VgWww

 

OPGAVER OG AKTIVITETER

Prøv om I kan lære at sige missionsbefalingen i kor ved hjælp af de seks små illustrationer (kopiark 1). Lim dem til sidst på kopiark 2 i den rigtige rækkefølge. (Tjek evt. den rigtige rækkefølge ved at kigge på kopiark 3).

Tegneark: Farvelæg arket – klip det ud – læg puslespillet! kopiark 4 (fra LM’s Tekstsystem).

Gå på opdagelse på verdenskortet (kopiark 5) Sæt flag på verdenskortet – hvilke flag passer til de forskellige lande? (kopiark 6)

Leg: ’Simon siger’ eller ’Stafet-leg’ hvor det handler om at være hurtig og at give stafetten videre.


Lektion 3

Pinsedag – Gud sender Helligånden

MÅL

 • At eleverne får indblik i og viden om den tredje store højtid, pinsen, der sammen med jul og påske danner rammen om den kristne tro
 • At eleverne får kendskab til pinsens budskab – Helligåndens komme – og betydningen heraf for kirkens historie

 

BAGGRUNDSVIDEN

Pinsen falder 50 dage efter påske og 10 dage efter Kristi Himmelfart.

I den jødiske tradition var pinsefesten én af de store fester. 50 dage efter påske mødtes man for at fejre, at høsten var kommet i hus. Påsken og pinsen blev regnet for hhv. begyndelsen og afslutningen af høsten. Man ofrede førstegrøden til Gud i templet. En anden tradition i pinsen var, at man mindedes, hvordan Gud gav Moses De ti Bud på Sinai Bjerg. Der var derfor mange jøder fra flere forskellige områder og lande forsamlet i Jerusalem netop i disse dage. Højtiden varede kun én dag.

Jesus omtaler første gang, at han vil sende Helligånden/Talsmanden i sit sted over for disciplene Skærtorsdag aften, umiddelbart efter at han har fortalt dem, at han skal lide og dø. De var samlet i et hus i Jerusalem. Formodentlig var det deres tilholdssted, hvor Jesus og hans disciple holdt til. Man mener, at huset lå i nærheden af Tempelpladsen. Jesus siger, at han vil sende en hjælper til dem – Helligånden – som ville minde dem om det, han havde sagt, og hjælpe dem til at forstå nødvendigheden af hans lidelse, død og opstandelse. Før sin himmelfart pålagde Jesus disciplene at vente i Jerusalem, indtil de fik Helligånden. Pinsedag opfyldtes løftet om Helligåndens komme, og disciplene blev udrustet til at sprede budskabet om Jesus. Derfor er pinsen kirkens fødselsdag. Helligånden kaldes også “den usynlige Gud”.

I Danmark markeres Pinsen i kirken med 1. og 2. Pinsedag.

Profetier om at Gud vil sende sin hellige ånd i GT:

 • Joel 3,1-5

Eksempler på Guds Hellige Ånds virke i GT:

 • 1 Mos 1,2: ”Guds ånd svævede over vandene.”
 • 1 Mos 1,26: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!”
 • 2 Mos 2,7: ”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.” I den hebraiske tekst er det samme ord brugt om Ånd og ånde.

Symboler på Helligånden:

 • Lyden, som af en kraftig vind, der kunne høres over hele Jerusalem. Den kom fra Himlen, fra Gud. Vind = renselse, luft, vejrtrækning. Jf. Joh 3,8: Samtalen med Nikodemus.
 • Tunger, som lignede flammer, satte sig på disciplenes hoveder. Ild renser, varmer og lyser op. (Ilden er også i GT et udtryk for Guds hellighed/nærvær – jf. Moses og den brændende tornebusk)
 • Vandet (dåben) Vand giver liv – ligesom dåben gør. Ved dåben er vandet også et symbol på Helligånden. Johannes døber med vand – Jesus døber med Helligånd (Mark 1,8)
 • Duen = renhed og fred. Da Jesus blev døbt, åbnede himlen sig over ham og Guds Ånd dalede ned ligesom en due og der lød en røst fra Himlen: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. (Matt 3,16-17)

 

GENNEMGANG AF DAGENS PROGRAM PÅ PP ELLER TAVLE

 • Tunger af ild
 • Illustration med farveblyanter
 • Billede af en kirke

 

INTRODUKTION TIL FORTÆLLINGEN OM PINSEDAG

Beretningen om, hvad der skete på pinsedagen i Jerusalem, kan umiddelbart være svær at forstå – ildtunger og vindens susen, selvom det ikke blæste, kan forekomme underligt. Tal evt. med eleverne om, at når mennesker oplever, at Gud handler i verden, så sker der noget, som er helt anderledes end det, vi normalt oplever.

 

INDGANGSVINKLER TIL TEKSTEN

 • Pynt op i klassen med flag. Jeg er sikker på at jeres mor og far kan huske den dag, I blev født. Den bliver husket og fejret hvert år, og jeg tror de fleste af jer får gaver den dag! Mon der er nogen af jer, der ved, hvornår det er kirkens fødselsdag. Lad eleverne gætte på, hvornår og hvordan man fejrer kirkens fødselsdag.

 

 • Begynd evt. timen med at sige noget på engelsk, tysk eller evt. et andet sprog. Mon der er nogen af eleverne, der kan forstå hvad du siger? Spørg gerne, om der er nogen af eleverne, der kan tale andre sprog.

 

 • Vis eleverne et trekløver – gerne et rigtigt et – eller evt. et billede. Tal om, at et trekløver er ét blad – men at det samtidig har 3 blade. Fortæl også indledningsvis, at vi i dag skal høre noget om hvem og hvordan Gud er – og at han er helt anderledes end os.

 

OPGAVER OG AKTIVITETER

Lav kirker af mælkekartoner – se evt. følgende link med idé fra Legekasse.dk: https://legekasse.dk/index.php?id=10&dfsmaterialer%5Buid%5D=803

Lav hjerter af rødt karton (kopiark 1). Lav en collage af ansigter af alle mulige mennesker – børn, unge, gamle – fra alle verdens lande for at illustrere budskabet om Jesu kærlighed til og omsorg for alle mennesker.

Tegneark (kopiark 2)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage