Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

4. klasse Salmebogen, julesalmer - og Brorson

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

Lærervejledning | Salmebogen, julesalmer – og Brorson

Kristendom

Forfatter: Heidi W. Lomborg

Antal lektioner: 4

 

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i kristendom i 4. klasse. I forløbet arbejder eleverne med at udvide deres kendskab til betydningen af salmer som kristne udtryksformer.

Der er fokus på salmedigteren H.A. Brorson og brugen af sang i kristendommen, i særdeleshed i forbindelse med jul.

 

Mål

FKF´s læseplan

At anvende og tolke salmer og kristne sange samt kunst og centrale symboler.

 

Fælles Mål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser.

 

Arbejdsmetoder

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning og/eller læsning i par eller grupper.

I opgaverne er der mulighed for at arbejde individuelt, parvis og gruppevis alt efter klassens faglige og sociale situation.

Der kan arbejdes på computer eller tablets til søgning

Der arbejdes med hjemmesiden https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

 

Lektionsoversigt

Lektion 1-2:

Den Danske Salmebog

 

Lektion 3-4:

Julens salmedigter: H.A. Brorson


Lektion 1-2

Den Danske Salmebog

Salmebogen

I disse lektioner arbejdes der med at få et indblik i indholdet i Den Danske Salmebog.

Begynd gerne med en fælles snak i klassen, inden kompendiet uddeles: Hvad siger eleverne, at en salme er? Hvad er forskellen på en sang og en salme? Hvornår tror de, at de første sange eller salmer blev skrevet? (Ifølge Bibelen bliver en sang første gang nævnt mellem 1200-1400 år før Jesu fødsel.) Snak om hvilke salmer og kristne sange, eleverne kender. Hvis I har morgensang/morgensamling på skolen, så snak om, hvorfor I har det, og hvorfor I synger.

Efter denne introduktion udleveres elevmaterialet, og du kan vælge, om eleverne skal læse sammen i makkerpar, i grupper eller selvstændigt. Det kan også varieres, så dele af stoffet læses på én måde og andre dele på en anden måde.

Hvis skolen har et klassesæt af salmebogen, så er det godt for eleverne at få den fysiske bog i hånden, så de kan bladre i den, se indholdsfortegnelsen osv. Alt efter kendskabet hos eleverne, kan det være nødvendigt at forklare lidt om folkekirken og andre kirkesamfund, da salmebogen er den officielle sangbog i folkekirken. Andre kirkesamfund bruger andre salme- og sangbøger, der har forbindelse til de enkelte kirkesamfunds kultur og historie.

I arbejdet med billedet fra hjemmesiden https://www.dendanskesalmebogonline.dk/ kan hjemmesiden vises på den elektroniske tavle eller skærm. Læreren kan forklare sidens opbygning så eleverne bedre kan løse opgaverne (side 4).

 

Julesalmer og engle

Her kobles arbejdet med salmebogen til julesalmerne og til engle som et velkendt symbol i julen.

Tal med eleverne om hvilke ord/ting vi særligt forbinder med jul. Lav evt. en brainstorm/mindmap på tavlen.

Snak generelt om, hvad eleverne forbinder med begrebet engle. Hvad er engles opgaver? Hvordan ser de ud?

Billedet af engle som buttede, lyshårede væsener med vinger er ikke en beskrivelse, vi kan finde i Bibelen, selvom de er omtalt i både Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente. Hvis der er tid, kan eleverne søge på ordet ”engel” eller ”engle” på hjemmesiden for Bibelen:

https://www.bibelselskabet.dk/

Denne del af materialet kan også med fordel kombineres med faget billedkunst, og eleverne kan tegne, male eller forme engle.

Læs juleevangeliet fra Lukas kapitel 2 højt for eleverne og snak om, hvad englenes opgave var.

I opgaven med de fire vers fra forskellige julesalmer, er der fokus på både forskelle og ligheder i den måde, som engle optræder på i salmerne.

Den afsluttende opgave i afsnittet om julesalmer og engle bruges til at skabe forbindelse til andre julesalmer eller julesange, som de kender og til at skabe refleksion over, hvad disse handler om.


Lektion 3-4

Julens salmedigter: H.A. Brorson (1694-1764)

H.A. Brorson

I disse lektioner skal elever lære om den danske salmedigter, H.A. Brorson.

Det kan være vigtigt at begynde med at give eleverne en idé om, hvornår i historien Brorson levede, for at hjælpe dem til at forstå, at de skal arbejde med det gamle sprog i salmen.

I Danmark var Frederik den 4. (1699-1730) og Christian den 6. (1730-1746) konger. Der var enevælde i Danmark, og kongen bestemte alt. Christian den 6. var meget religiøs, og det var på dette tidspunkt, at pietismen inspirerede mange, herunder kongen og Brorson.

Til lærerens egen baggrundsviden om Brorson og pietismen: https://www.youtube.com/watch?v=3aDjrvQcZA8

Du kan evt. vise følgende YouTube-klip, hvor Sigurd Barrett fortæller om tiden, hvor Brorson levede: https://www.youtube.com/watch?v=_ZKP-2PUbv4&list=PLJAaJ8iUHJDJnK7mxpnBXCWB8qg6gF3Yk&index=21

Teksten fortæller kort om Brorsons opvækst, hans arbejdsliv og hans familie. Hvis det er muligt, kan der arbejdes tværfagligt med historie eller musik om emnet. I så fald skal der bruges flere lektioner, og eleverne kan fx arbejde med yderligere oplysninger om Brorson og salmebogen. Der kan laves PowerPoint, tidslinjer, plancher eller lignende.

 

Her kommer Jesus, dine små (1732)

Tekst: H.A. Brorson, 1732
Melodi: J.A.P. Schulz, 1786

Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

Velkommen fra din Himmel-sal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad.
Ak, hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå!

Her kan man vælge at arbejde med andre af Brorsons salmer sammen med eller i stedet for denne. Det kan være nødvendigt at forklare flere af ordene for klassen.

Vanskelige ord/udtryk:

–       ”Kysser støvet for din fod” – når man tilbeder eller forguder nogen

–       ”salig” – lykkelig

–       ”sjæleskat” – elskede, kære

–       ”tåredal” – et sted, hvor der findes sorg/ulykke/død

–       ”rad” – række

–       ”ak” – et udtryk for fortvivlelse

Målet med opgaven er, at eleverne får indblik i salmedigterens sprog og hans syn på Gud. Snak sammen om, hvad Brorson mon vil sige med salmen?

Sangen kan afspilles inden arbejdet – f.eks. med denne YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=83YGePTLmAs

Bevægelse i undervisningen: Leg ”læs – løb – skriv” med klassen på gangen eller i hallen.

  • Del klassen i grupper a´ 3-4 personer.
  • Salmen printes ud, og hvert vers klippes ud i linjer.
  • Hver gruppe får et vers eller to (4 eller 8 strimler), og strimlerne lægges nu et andet sted, fx for enden af gangen eller fordelt i hallen.
  • I gruppen er der 1-2 elever, der skiftes til at løbe hen og hente en strimmel. En anden elev læser teksten op, og en tredje elev skriver det ned. Når det er skrevet ned, må der løbes igen, og næste strimmel hentes. Og så videre…
  • Når alle strimler er hentet, skal gruppen lægge linjerne i den korrekte rækkefølge og få dem godkendt af læreren.
  • Aktiviteten kan fortsætte med, at de får nye vers, når de er færdige, og at de eventuelt samler hele salmen, eller arbejder sammen med en anden gruppe om at samle salmen.

 

Opgave: Hvad handler salmen om?

Salmen har 9 vers i salmebogen. Herover står vers 1-3 og vers 9. Eleverne skal ud for hvert vers skrive, hvordan de forstår teksten og/eller give et bud på, hvordan de selv ville sige det.

Nøglespørgsmål: Hvilke ord eller sætninger i salmen viser, at Brorson stoler på, at Gud er med ham?

Sæt ring rundt om ord, som viser, hvad Brorson tænker om Gud.

Sæt streg under de ord, som er svære at forstå, eller ord som du synes er spændende eller gode.

 

Opgave: Andre salmer af Brorson

Eleverne skal ordne titlerne på Brorsons salmer i alfabetisk rækkefølge.

Brug evt. https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

 

SVAR:

Min Jesus er for mig                                                      8

I denne søde juletid                                                       6

Bryd frem, mit hjertes trang at lindre                             2

Gud skal alting mage                                                     4

Den yndigste rose er funden                                          3

Her kommer, Jesus, dine små                                        5

Ak, Fader! Lad dit ord og Ånd                                         1

Jesus han er syndres ven                                               7

Nu vil vi os forsamle                                                      10

Mit hjerte altid vanker                                                      9

 

Afslutning og evaluering

 

Som afslutning på forløbet kan man på klassen lave en brainstorm, hvor den nye viden om salmebogen, julesalmer og Brorson bliver delt.

Elevmaterialet afsluttes med nedenstående spørgsmål, hvor eleverne evt. skal tilbage og læse for at finde svar. Snak gerne fælles om deres svar bagefter. Facit er markeret med (X)

 

Hvor mange salmer er der i alt i Den Danske Salmebog?

581                                     791 (X)                                971

 

Hvor var Brorson biskop?

Århus                                  København                         Ribe (X)

 

Hvor gammel blev Brorson?

66 år                                   68år                                    70 år (X)

 

Nævn 5 ting, som du synes, en god julesalme skal handle om.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage