Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skolepuljens vedtægter

Skolepuljen er beskrevet i foreningens vedtægter under §12 og i et Bilag B.

§ 12. Skolepuljen

Skolepuljens formål er at medvirke med økonomiske tilskud til oprettelse af kristne friskoler, renovering af bygninger og nybyggeri af og ved kristne friskoler samt støtte til øvrige almennyttige aktiviteter, der fremmer de kristne friskoler jf. § 3 stk. 2.

Skolepuljen nedsættes og sammensættes af bestyrelsen iht. forretningsorden. Der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, der tilgodeser kravene for administration iht. gældende lov.

Bilag B

Skolepuljens Arbejdsområde

Nedenstående er godkendt af SKAT vedr. administration af gaver iht. Ligningslovens § 8A.

Det kan ikke ændres uden godkendelse af SKAT.

Skolepuljens formål er at medvirke til oprettelse af kristne friskoler, renovering af bygninger og nybyggeri af og ved kristne friskoler samt støtte til øvrige almennyttige aktiviteter, der fremmer de kristne friskoler.

a. Skolepuljen er en integreret del af foreningen og underlagt foreningens vedtægter og ledelse, hvorfor den ikke er registeret som fond, men blot at betragte som en intern konto.

b. Skolepuljens midler er en selvstændig del af foreningens regnskab. Der føres særskilt regnskab for skolepuljen, hvis hovedtal vil være at overføre til foreningens balance under henlæggelser.

c. Skolepuljens midler etableres ved kontingent fra personlige medlemmer, gaver fra private personer, organisationer og offentlige institutioner så som tips- og lottomidler m.v.

d. Skolepuljen administreres af en bestyrelse bestående af et bestyrelsesmedlem samt 2-3 medlemmer udpeget af foreningens bestyrelse, efter indstilling fra udvalget selv. Alle skal opfylde betingelserne for valgbarhed til foreningens bestyrelse, jf. § 5.

e. Udpegningsperioden er 2 år.

f. Bestyrelsen for Skolepuljen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesrepræsentanten for foreningen samt 2 øvrige medlemmer af udvalget er til stede.

g. Udvalget konstituerer sig ved sit første udvalgsmøde efter afholdelse af den årlige generalforsamling i foreningen, og vælger formanden for en etårig periode samt vedtager en forretningsorden.

h. Til medvirken ved pædagogisk udvikling samt oprettelse, renovering og drift af frie skoler kan udvalget yde gaver, lån eller stille garantier, der dog maksimalt kan andrage kr. 500.000 pr. skole, under forudsætning af, at den pågældende skole har søgt om maksimalt belåning i bank.

i. De af Skolepuljen modtagne gaver, bevillinger eller overførsler må alene anvendes til de ovenfor angivne formål og må ikke tilbageføres til anvendelse i foreningens almindelige budget.

j. I tilfælde af beslutning om skolepuljens likvidation, skal et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning anvendes til almenvelgørende eller almennyttigt formål i Danmark. Udvalget udarbejder afslutningsregnskab, som tilstilles foreningens medlemsskoler.