Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Coronavirus - skoleområdet

Generel information - find nyttige links og informationer her (senest opdateret 09.09.2020)

Vi opfordrer til at holde jer orienteret hos Sundhedsstyrelsen, Statens Serum institut samt Udenrigsministeriet.

Børne- og undervisningsministeriet sender løbende informationer, efterhånden som nyt bliver vedtaget.

Nyttige links

SENESTE UDMELDING 09.09.2020:

(Vi afventer en uddybende tekst fra uvm)

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning i disse kommuner hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Sundhedsmyndighederne har på den baggrund indført en række midlertidige tiltag i de respektive kommuner, der gælder foreløbigt til den 22. september 2020. Én af anbefalingerne er følgende: ”Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”.

Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som skolen holder på og uden for skolens/institutionens matrikel. 

Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning.

Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, at sundhedsmyndighederne samtidig opfordrer til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs i de respektive kommuner. Derudover skal alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Sundhedsstyrelsen 09.09.2020

 

Rejser til udlandet, rammer for undervisning, sundhedsfaglige anbefalinger, fravær, skolebestyrelser mm. (25.08.2020)

Ny Q&A besvarer spørgsmål om brug af mundbind på Børne- og Undervisningsministeriets område (21.08.2020)

Ret til løn under fravær ved øget risiko for covid-19 smitte

Der er indgået en aftale mellem Medarbejder og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer om, at medarbejdere, der er fritaget for arbejde, fordi de eller en nær pårørende er i øget risiko ved smitte med covid-19, er berettiget til løn svarende til løn under sygdom i fraværsperioden.

Det er en forudsætning for ret til løn under fraværet, at skolen har adgang til sygedagpengerefusion i perioden.

Aftalen er gældende for perioden 20 maj. 2020 til 31. august 2020 og er ligeledes aftalt gældende for personale, der er ansat på BUPL-OK.

Cirkulære om Aftale om løn under fravær efter sygedagpenge lovens kapitel21a

Her er det muligt at blive opdateret før skolestart:

Retningslinier gældende for skoler og institutioner fra den 01.08.2020 (offentliggjort den 19.06.2020)

Nye retningslinjer for dagtilbud, institutioner og skoler pr. 01.08.2020 (af 19.06.2020) – find retningslinier her for hver enkelt område

FPnyt nr 6 om deadline for afgivelse af karakterer sygeprøver eksamenstraening beviser optagelsesprøve og vejledninger

Nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet (14.05.2020):

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner (13.05.2020)

Vejledning til gradvis, kontrolleret genåbning af skole og SFO fra 15.04.2020

DLO Anbefalinger ved genaabning

DLO anbefalinger ved genaabning version 2 (17.04.2020)

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

 

Lukkeperiodens forlænges påsken med

I dag kl. 15 er det offentliggjort, at lukkeperioden forlænges til og med den 13. april 2020, altså påsken med. (23.03.2020)

Delvis og kontrolleret genåbning fra 15.04.2020 (06.03.2020)

Alt andet lukket til og med 10.05.2020

Tilskud

Ministeriet skriver:

Der arbejdes på, at skoler og andre institutioner fortsat skal have tilskud. Skolerne har stadig deres elever, de er blot hjemsendt, og undervisningen gennemføres i videst muligt omfang. 

Vi arbejder på en løsning for, at alle uddannelsesinstitutioner kan opretholde deres tilskud. Skolerne får besked herom i næste uge.

For en yderligere håndsrækning til skolerne, arbejdes der på at kunne udskyde fristen for årsrapporterne, som organisationerne har bedt om. 

Vi afventer en klar melding. Se seneste opdatering 22.03.2020 

Generalforsamling

De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke umiddelbart kan udsættes, for eksempel hvis generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at afholde en elektronisk generalforsamling, anvende fuldmagt eller brevstemme.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.
Børne- og Undervisningsministeriet har udskudt fristen for indsendelse af regnskabsmateriale, herunder årsrapporter: Aflæggelse af årsrapport for frie skoler

Undervisning

Ministeriet forventer at skoler og institutioner sørger for, at undervisningen i videst muligt omfang kan fortsættes, selvom eleverne ikke møder frem. Det kan dog være svært visse steder, og der er brug for pragmatiske løsninger. Ministeriet er i gang med at udarbejde vejledninger til, hvordan undervisningen kan fortsættes, selvom lærere og elever sidder hjemme.

Flere forlag har allerede tilkendegivet over for Børne- og Undervisningsministeriet, at de stiller materialer gratis til rådighed samt hjælp og support.

Skolerne skal i vidste muligt omfang gennemføre undervisning – dette kommer til at fremgå af det lovforslag, som ministeriet fremsætter snarest.

Erstatningsundervisning

Da det er hensigten, at eleverne i videst muligt omfang skal modtage fjernundervisning, kommer ministeriet ikke umiddelbart til at stille krav om erstatningsundervisning. Medarbejderne arbejder som udgangspunkt fortsat, og vi har tillid til, at de kan gennemføre en række undervisningsaktiviteter, selvom eleverne er sendt hjem, og selvom det ikke er helt optimalt.

Nødpasning

Skolen bør undersøge behovet for og iværksætte nødpasning af børn af de forældre, der i denne situation varetager særlige funktioner i samfundet, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning. Dette er en samfundsopgave, som også de frie og private skoler skal tage ansvar for. Der er tale om børn af forældre inden for bl.a. sygehusvæsenet, ældreplejen etc. Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilke børn, der falder ind under denne kategori. Foreningen opfordrer skolerne til at tage en balanceret beslutning i forhold til behovet, således der ikke bliver for mange børn samlet på et sted med risiko for smittefare, men sådan at der samtidig er mulighed for at lave en bred fortolkning af ”de forældre, der i denne situation varetager særlige funktioner i samfundet, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning”. Foreningen anbefaler ligeledes at følge de kommunale vejledninger mht nødpasning.

Medarbejdere, der hjemsendes

Udgangspunktet er, at medarbejderne sendes hjem med løn i lukningsperioden og arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Dette gælder også timelønnede med fast skema.

Der er, efter foreningens umiddelbare opfattelse, ikke adgang til løntræk grundet lukning af skolen. Udgangspunktet er, at det er skolens ansvar at sikre den fornødne bemanding til nødpasning, og at øvrige medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Man må dog gerne bede nogle medarbejdere, herunder TAP’ere, udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og minimal kontakt til andre medarbejdere.

Underviserne kan i perioden tilrettelægge undervisning, efterbehandle opgaver og undervisning, afvikle telefoniske skole-hjemsamtaler eller udføre andre relevante opgaver i det omfang det er muligt og under hensyntagen til den enkeltes private forhold.

Den bør forventes, at underviserne i videst muligt omfang søger at tilbyde undervisningsmateriale til eleverne i perioden samt udføre den undervisning, der kan lade sig gøre på distancen.

Ferie, særlige feriedage og afspadsering

Allerede planlagt ferie, afspadsering, omsorgsdage og lign. afvikles som planlagt, med mindre særlige individuelle forhold gør sig gældende.

Der kan som udgangspunkt ikke pålægges afvikling af ferie eller særlige feriedage i lukningsperioden, da dette kræver varsling med sædvanlige frister. Der kan pålægges afspadsering.

Hvis personer på skolen har været udsat for direkte smitterisiko

Hvis en person på skolen er bekendt med, at de har været udsat for direkte smitterisiko – altså har været i tæt kontakt med personer, der har  fået konstateret COVID-19, bør personen gå i hjemmekarantæne. Personen bør derefter kontakte sundhedsmyndigheder og høre, hvordan denne skal forholde sig. Skolen skal bede om at blive holdt orienteret.

Hvis personer på skolen er smittet

Hvis en medarbejder eller elev med tæt relation til skolen bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil skolen blive orienteret og myndighederne vil tage stilling til, hvad der skal ske med andre personer på skolen.

Downloads

Downloads