Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Covid 19 - Vejledninger, anbefalinger, retningslinjer, FAQ mm

Vi vil her på siden forsøge at holde jer opdateret med seneste nyt om Covid 19, så I har mulighed for at finde svar på spørgsmål og finde frem til hvordan I skal agere på skoler og daginstitutioner

Nyttige links:

Spørgsmål og svar om COVID-19 på børne- og undervisningsområdet

Spørgsmål og svar om COVID-19 på børne- og undervisningsområdet. om blandt andet test, tilskud og drift, rengøring, kompensation og kompetenceudvikling

Coronasmitte.dk

14.01.2022:

Justerede retningslinjer gældende fra 16.01.2022:

Til orientering har uvm offentliggjort nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Ændringerne omhandler primært:

–        Nye regler om personales ret til at bære mundbind, der træder i kraft den 16. januar 2021

–        Nyt afsnit om muligheder for at håndtere højt fravær blandt ansatte som følge af COVID-19

–        Tilpasning ift. at Sundhedsstyrelsen har opdateret deres ‘Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.’ ift. de nye anbefalinger om nære og øvrige kontakter

–        Generel tilpasning af retningslinjerne ift. den udmelding Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet med om påbud om lukning af skoler

De nye retningslinjer, der træder i kraft den 16. januar 2022, kan som vanligt findes her på ministeriets hjemmeside. En række FAQ på hjemmesiden er desuden blevet opdateret som følge af de nye regler og anbefalinger.

 

 

 

2022.01.09

FAQ og vejledning om undervisning på tværs af stamklasser på grundskoleområdet

Fredag blev FAQ opdateret med mindre justeringer i ordlyden af vejledningen om tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen. Vejledningen kan tilgås under FAQ Grundskolen samt under Retningslinjer og vejledninger på ministeriets hjemmeside.

Til jeres orientering er følgende nye FAQ’er:

Et FAQ om rengøring på ikke-kommunalt finansierede institutioner, herunder fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som kan læses her:

–          Kompenseres institutionerne for øgede rengøringsudgifter i 2022?

Tre FAQ’er om test, som kan læses her:

–          Er elever i børnehaveklasse omfattet af opfordringen til to ugentlige screenings-test?

–          Må børnehaveklasseelever blive tilbudt test af deres skoler?

–          Erstatter selvtest den lokale testkapacitet på grundskoler?

 

2022.01.07 

Corona nyt 2022/2 – FAQ og vejledning om undervisning på tværs af stamklasser på grundskoleområdet

Vi var igen i går samlet i sektorpartnerskabet. Her blev der spurgt meget ind til det at være nærkontakt som elev og ansat.

SST henviste til dette link:

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

Der blev også spurgt ind til vejledningen omkring undervisning på tværs af stamklasser i valgfag mm samt udfordringen med mindre grupper på tværs af stamklasser i SFO-tiden.

Efter mødet har vi modtaget et FAQ om anbefalingen om undervisning på tværs af stamklasser af grundskoleområdet. FAQ’en kan som vanligt findes her på ministeriets hjemmeside.

Ligeledes er en vejledning offentliggjort om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning i stamklasser. Vejledningen kan tilgås under FAQ Grundskolen samt under Retningslinjer og vejledninger på ministeriets hjemmeside.

Et større punkt var også de ansattes / undervisers brug af mundbind / visir, hvor ministeriet nævnte at de ikke har udstedt påbud eller forbud, men en anbefalinger. Der blev gjort opmærksom på sårbare ansatte, som vi skal tage hensyn til. Vi afventer på dette område.

Se FAQ’en under ”Anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte” på uvm.dk/corona om dagtilbud/grundskole.

 

2022.01.04 Nye versioner af retningslinjer for grundskoler mv

Ministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for grundskoler mm.

Justeringen er af mindre karakter og er alene en præcisering af, at der ikke gælder anbefaling om selvisolation for ’øvrige kontakter’ ifm. smitteudbrud – fx elever i klassen. Som tidligere udmeldt gælder der således alene en anbefaling om selvisolation for ’nære kontakter’, som fx kan være ved hustandssmitte eller smitte blandt værelseskammerater på efterskoler, frie fagskoler eller kostafdelinger.

 

I kan som altid finde de seneste versioner af retningslinjerne her på uvm.dk.

2021.12.22 Opdaterede retningslinjer mm

På baggrund af de nye anbefalinger for nære og øvrige kontakter, der kom fra Sundhedsstyrelsen den 20. december, er der opdaterede retningslinjer og relevante FAQ’er på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er i øjeblikket vejledningen Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19, der er opdateret og gældende. Her beskrives det, der gælder for grundskoler primært i afsnit 5.5. og 5.5.1. Sundhedsstyrelsen arbejder på hurtigst muligt også at opdatere Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.

 

2021.12.08 Hjemsendelse fra 15. december 2021

Fra og med onsdag den 15. december skal der gennemføres online undervisning til børnene hjemme. Hjemsendelsen gælder til og med tirsdag den 4. januar. Målet er, at så mange som muligt kan nå at blive vaccineret, mens de er hjemme.

Til jeres orientering er der blevet offentliggjort en nyhed på uvm.dk om mulighed for at få udleveret selvtest til testning hen over julen, for de ikke vaccinerede og ikke tidligere smittede medarbejdere og elever fra og med 1. klasse, på de skoler, som har indført selvtest.

I kan læse nyheden her.

Derudover er retningslinjerne for grundskoler, der gælder fra i morgen 15. december 2021 til og med 4. januar 2022 opdateret, så det fremgår, hvem der er omfattet af muligheden for at få udleveret selvtest, hvor mange test, der kan udleveres m.m.

Derudover er der udarbejdet et FAQ om selvtest. FAQ’et kommer til at fremgå på siden ”Midlertidig hjemsendelse over julen” på uvm.dk.

Hjemsendelse fra 15.12.2021

2021.12.03 Test af elever og personale

Ny version af retningslinjerne for grundskoler er offentliggjort, så der nu indgår et kort afsnit om muligheden for selvtest under afsnittet Test af elever og personale’. Den nye version af retningslinjerne kan findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Derudover er der blevet lagt en række nye FAQ på grundskoleområdet på hjemmesiden om bl.a.:

–        Folkeskolens prøver – vintertermin 2021/2

–        Coronapas

–        Test og vaccination

–        Mundbind/visir

2021.11.291 Krav om forevisning af gyldigt corona

Som det – med ultra kort varsel – er blevet meddelt, så skal ledelsen, med virkning fra i dag, bede ansatte om t Corona-Pas.

Husk, man må ikke spørge folk, om de er vaccinerede (men gerne notere sig det, hvis de selv meddeler det). Alle ansatte skal forevise Corona-Pas – det vil sige såvel daginstitutioner som skoler.

Hvis en medarbejder skal testes, fordi vedkommende ikke er vaccineret – ja, så ved man, at vedkommende ikke er vaccineret – men så skal arbejdspladsen betale den tid, der er nødvendig for at få foretaget testen.

Altså: Tests, der skal foretages for at kunne passe sit arbejde, betales tidsmæssigt af arbejdspladsen, hvis det sker i arbejdstiden. Hvis vedkommende testes uden for arbejdstiden, er det for medarbejderes egen regning.

I kan finde retningslinier, cirkulære mm gældende fra 29.11.2021:

Som følge af udvidelsen af test-setuppet til elever fra og med 1. klasse, nedjusteringen af immunitetsperioden fra 12 til 6 måneder og de nye regler for forevisning af coronapas på det statslige overenskomst- og aftaleområde har ministeriet offentliggjort nye versioner af:

–        Retningslinjer for grundskoler

De nye versioner af retningslinjerne er gældende fra og med 29. november 2021 og kan findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

FAQ og informationssider på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside er desuden også opdateret ift. de nye regler og opfordringer. I kan desuden finde ’Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde’ her på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside.

2021.11.26

FAQ’en om tiltagsmodellen er nu også opdateret ift. de nye incidensgrænser, der trådte i kraft i går den 15. november 2021. Se FAQ’en under ”Anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte” på uvm.dk/corona om dagtilbud/grundskole.

2021.11.26

Et flertal i den politiske følgegruppe for COVID-19 blevet enige om, at der for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse gives mulighed for lokalt at aflyse prøver for elever, der pga. COVID-19 eller anden sygdom er forhindret i at aflægge prøven i vinterterminen 2021/22. I stedet vil eleverne få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter.

I kan læse mere om aftalen her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

2021.11.16

Som I tidligere er blevet orienteret om, er lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (nødloven) blevet forlænget. I kan finde den forlængede lov under ”Love” på uvm.dk/corona om love og bekendtgørelser. Loven træder i kraft i dag den 16. november 2021.

Reglerne om frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af COVID-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22 finder I samme sted som nødloven. Loven træder ligeledes i kraft i dag den 16. november 2021.

Endelig har vi opdateret uvm.dk/corona om hotlines og vejledning, så det fremgår, hvem man kan kontakte med hvilke spørgsmål til håndtering af COVID-19, afhængig af, om man er leder eller medarbejder i grundskolen eller om man er elev, forældre og pårørende.

2021.11.15

På grundskoleområdet er der en række anbefalinger til tiltag, som kommunerne anbefales at iværksætte ved høj, lokal smitte – heriblandt en opfordring til to ugentlige test for elever og medarbejdere.

Som følge af en beslutning i Epidemikommissionen er aldersgrænsen for dette tiltag justeret, så det nu gælder fra og med 9 år og ikke 12 år som hidtil. Dette stemmer overens med den aldersgrænse, der er for opfordringen til en ugentlig screeningstest, der gælder for hele landet. Læs mere om justeringen her i nyheden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Retningslinjerne for både grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler er opdateret på baggrund af justeringen og kan som vanligt findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

FAQ’en om tiltagsmodellen er nu også opdateret ift. de nye incidensgrænser, der træder i kraft den 15. november 2021. Se FAQ’en under ”Anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte” på uvm.dk/corona om dagtilbud/grundskole.

Nødlov – nødundervisning

Folketinget har den 11.11.2021 stemt for en forlængelse af Børne- og Undervisningsministeriets nødlov. Forlængelsen betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner vil have mulighed for eller pligt til at give nødundervisning til elever, der er hjemsendt på grund af udbredt smitte med COVID-19. Loven er forlænget til den 23. december 2021.

Børne- og Undervisningsministeren vil den 17. november 2021 fremsætte lovforslag om forlængelse af nødloven efter den 20. december 2021, så der bliver tid til en mere grundig lovbehandling.

Læs mere her om forlængelsen i nyheden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Nye incidensgrænser for høj lokal smitte

Incidensgrænserne nedjusteres

Det er besluttet, at incidensgrænserne for høj lokal smitte pr. 15. november 2021 nedjusteres. Således karakteriseres det nu som høj lokal smitte, når sognet eller kommunen overskrider følgende grænseværdier på samme tid:

Sogn

  • 800 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere (tidligere 1.000)
  • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
  • en positivprocent på mindst 3 pct.

Kommune

  • 400 smittede pr. 100.000 indbyggere (tidligere 500)
  • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage

Ved høj lokal smitte anbefales det fortsat, at kommunen iværksætter smitteforebyggende tiltag. I kan læse mere om nedjusteringen af incidensgrænserne her på Sundhedsministeriets hjemmeside. Som følge af nedjusteringen af incidensgrænserne opdateres retningslinjerne for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler. Retningslinjerne kan som vanligt findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Relevante FAQ opdateres med de nye grænseværdier snarest.

Oversigt over anbefalinger ifm. smitte i dagtilbud mv. og skoler

Sundhedsstyrelsen har udgivet en nyhed, hvor de samler anbefalingerne til børn, dagtilbud mv., skoler og forældre i forbindelse med coronasmitte i dagtilbud eller på skoler. Der er ikke tale om nye retningslinjer, men om en opsummering af de eksisterende. Læs nyheden her.

Justering af vilkårene for prøveafholdelse den kommende vinter

Den politiske følgegruppe for COVID-19 på Børne- og Undervisningsministeriets område er blevet enige om at foretage enkelte justeringer af vilkårene for prøveafholdelsen i grundskolen den kommende vinter.

På grundskoleområdet indebærer aftalen, at de få elever i grundskolen, som har afsluttet undervisningen i skoleåret 2020/21, og som skal til prøve i vinterterminen 2021/22 (fx grundet udeblivelse eller klage), får samme vilkår, som eleverne havde ved prøven i sommeren 2021. I kan læse mere om justeringerne i vilkårene for prøveafholdelse her i nyheden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Lokal fleksibilitet til at udforme de mundtlige prøvespørgsmål til sommer

Den politiske følgegruppe for COVID-19 på Børne- og Undervisningsministeriets område er ligeledes blevet enige om, at der skal gives lokal fleksibilitet til at udforme de mundtlige prøvespørgsmål til de kommende prøver til sommer.

På grundskoleområdet indebærer aftalen, at der for prøverne i 8.- og 9. klasse etableres lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget, så der ikke formuleres prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemgået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. I kan læse mere om den lokale fleksibilitet ved sommerens prøver her i nyheden på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.