Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Historisk Leder OK 2018-21

Organisationsaftalen for ledere ved frie grundskoler blev offentliggjort med cirkulære af 16. april. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019.

Aftalen adskiller sig fra den hidtidige aftale, hvor ledergruppen var omfattet af samme organisationsaftale som lærere og børnehaveklasseledere. Nu får lederne deres egen selvstændige organisationsaftale.

Lederne får nye betegnelser i aftalen – men skolen kan selv vælge titel
Fremadrettet betegnes grundskolernes ledere som henholdsvis ”øverste leder” og ”øvrige ledere”. Ved begrebet ”øverste leder” forstås ved en fri grundskole ”skolelederen”. Øvrige ledere forstås som ”viceskolelederen” og ”afdelingslederen”. Den enkelte skole kan dog vælge at anvende de stillingsbetegnelser, man ønsker, og som man kender i dag.

Nye ansættelsesbreve
Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Skabelon til ansættelsesbrevene forventes på vores hjemmeside i løbet af den kommende uge.

Løn for øverste leder, grundskoler
For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.

Beløb angivet i 2012-niveau:

 

BundTop
0 – 99 eleverKr. 370.554Kr. 440.413
100 – 349 eleverKr. 406.159Kr. 486.503
350 – 699 eleverKr. 441.765Kr. 531.283
700 + eleverKr. 441.765Kr. 586.331

Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003.

Nye skemaer til brug for skriftlige aftaler om løn inden for intervallet og eventuelle engangsvederlag forventes udsendt i løbet af næste uge.
Øvrige ledere ved frie grundskoler
For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalens endelige udgave som ”øvrige ledere” – i det oprindelige forhandlingsprotokollat anvendtes betegnelsen ”mellemledere”; men dette er nu ændret til ”øvrige ledere”. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”øvrig leder”. Øvrige ledere indplaceres fremadrettet på en basisløn afhængig af skolens elevtal.

Beløb angivet i 2012-niveau:

 

Basisløn
0 – 349 eleverKr. 353.412
349 + eleverKr. 396.929

Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

Det må forventes, at Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 ikke længere vil være gældende for øvrige ledere under den nye organisationsaftale.

Lønkonvertering for øvrige ledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte øvrige ledere, dvs. viceskoleledere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg således, at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.

Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer. Vi vil snarest offentliggøre en konverteringsberegner, som skolen kan benytte.

Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil øvrige ledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

Skift imellem elevintervaller
Skift imellem intervaller sker, som hidtil, således, at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:

Antal elever pr. 5. september:Interval:
2015/16          680350 – 699
2016/17          730350 – 699
2017/18          760350 – 699
2018/19          720700 +

Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

 

 

Downloads

Downloads