Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Seniorbonus - eksisterende og nye pr. 01.04.2022

Ved overenskomstforhandlingerne OK 2021-24 blev parterne enige om at indføre en ny seniorbonusordning gældende pr. 01.04.2022. Seniorbonusordningen gælder for skolens ledere, lærere, børnehaveklasseledere.

Ordningen giver ansatte fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn. Bonussen udbetales én gang årligt ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb.

I den sædvanlige årsløn medregnes:

 • Den faste løn (intervalløn, basisløn, skalaløn)
 • Tillæg (såvel centralaftalte og lokalaftalte varige og midlertidige tillæg), der ydes med faste månedlige beløb
 • Pensionsbidrag af ovennævnte løndele
 • Herudover kan der være tale om variable løndele / tillæg (arbejdstidsbestemte tillæg), hvis de for den pågældende medarbejder har karakter af en fast påregnelig løndel.

Der er tale om en fleksibel ordning, der giver mulighed for at imødekomme individueller behov. Den ansatte har derfor ret til at konvertere sin seniorbonus til frihed (seniordage) og /eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Valget træffes for et år ad gangen. En ansat der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give skolens ledelse meddelelse herom senest den 01.10. året før bonussen ville være kommet til udbetaling.

De aftalte bestemmelser om seniorbonus har virkning fra den 01.04.2022. De ansatte har dog ret til fuld seniorbonus i hele kalenderåret 2022, dvs fra den 01.01.2022 til den 31.12.2022.

En ansat der vælger at konvertere seniorbonussen for 2022, skal give meddelelse herom senest den 01.10.2022 med henblik på en afvikling af seniordage i 2023 og/eller indbetaling af et ekstraordinært pensionsbidrag ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

I cirkulære om seniorbonus gennemgås samtlige regler omkring beregning, konvertering til seniordage og afholdelse heraf, konvertering til ekstraordinært pensionsbidrag og indbetaling heraf, samt hvordan man forholder sig ved ansættelse i løbet af et kalenderår eller ved fratrædelse.

Denne nye bonusordning ændrer ikke på de i forvejen aftalte seniorordninger:

Lærer og børnehaveklasseledere:

 • Ansatte der den 31.07.2013 var fyldt 57 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med fuld løn og pension.
 • Ansatte der ikke var fyldt 57 år den 31.07.2013 bevares retten til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med tilsvarende lønnedgang, dog med fuld pension.
 • Retten gælder fra den normperiode den ansatte fylder 60 år.

BUPL- overenskomst:

 • Ansatte under BUPL-OK er ikke omfattet af den nye seniorbonusordning. Her gælder retten til 5 betalte seniordage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år.

Krifa- overenskomst:

 • Ansatte under KRIFA-OK er ikke omfattet af den nye seniorbonusordning. Her gælder retten til at indgå en aftale om en seniorordning i dialog med skolens leder. En evt. seniorordnings indhold aftales individuelt.
 • Nyt med virkning fra 01.04.2022:
 • Ansatte har fra og med det år de fylder 62 år ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn.
 • Seniorbonussen kan valgfrit anvendes til kontant udbetaling, 2 betalte fridage om året eller som et ekstraordinært pensionsbidrag.